7 redenen om een professionele leergemeenschap (PLG) te starten op jouw school


BETER ONDERWIJS DOOR VAN ELKAAR TE LEREN
Binnen de schoolmuren is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. Deze delen we vaak alleen onvoldoende. Door een PLG te starten komt kennisdeling vanaf de eerste bijeenkomst in een stroomversnelling.
HOUVAST VOOR SAMENWERKING
Werkgroepjes hebben de neiging om te verzanden in discussies. Een PLG heeft een duidelijke structuur en een vast ritme. Hierdoor leiden de sessies elke keer tot relevante resultaten die direct toepasbaar zijn.
GOED VOORBEELD VOOR LEERLINGEN
Door als docent te laten zien dat samenwerken de norm is in plaats van een uitzondering, geven we ook het goede voorbeeld aan onze leerlingen. Een voorbeeld dat ze hard nodig hebben als ze zelf straks de werkende wereld intrekken.
DOCENTEN BLIJVEN GROEIEN
Docenten willen zich ontwikkelen. Standaard cursussen en nascholingstrajecten voldoen niet altijd aan die behoefte. En dat terwijl juist de belangrijkste bron voor groei voor het oprapen ligt: mededocenten. PLG's kunnen tijdens de gehele carriere van een docent een bijdrage leveren aan groei.
MEER WERKPLEZIER
Samen aan relevante onderwerpen werken leidt tot meer betrokkenheid bij de school en bij elkaar. En dat leidt op zijn beurt weer tot meer werkplezier.
MOTOR VOOR VERANDERING
Ingesleten patronen zijn lastig om te doorbreken en niemand zit te wachten op een ingewikkeld cultuurveranderingsproject. PLG’s zijn laagdrempelig en geven inhoud aan een cultuur van samenwerken en delen.
SCHOOL ALS GOEDE WERKGEVER
Docenten stellen steeds meer eisen aan de school als werkgever. Een eenzaam docentenbestaan waarbij collega's weinig bij elkaar betrokken zijn is niet aantrekkelijk. Wil je als school goede docenten behouden, zorg dan voor een stimulerende omgeving. PLG's dragen hier sterk aan bij.

Aanpak PLG-Teams

Een professionele leergemeenschap bestaat uit een groep van 6-12 docenten. Deze groep docenten heeft vaak veel meer kennis en ervaring dan ze zelf denken. In een PLG-Team gaan we er van uit dat 80% van de benodigde kennis over een onderwerp aanwezig is bij de deelnemers, of het nu gaat over pesten, digitale didactiek of inductie van nieuwe docenten. De overige 20% kunnen we gericht van buiten halen. Om van elkaar te kunnen leren is het belangrijk om een heldere en vaste structuur te hanteren, dat geeft ritme en maakt het uitwisselen efficiënt en effectief. Je hoeft niet meer continu na te denken over het proces, maar kan je volledig richten op de inhoud. Wij willen daarnaast dat bijeenkomsten leiden tot

zichtbare resultaten, die je kan delen met anderen en die direct inzetbaar zijn. We kwamen tot het inzicht dat we PLG's enorm zouden helpen als we een eenvoudige en praktische aanpak zouden ontwikkelen die het mogelijk maakt om elk relevant onderwerp aan te pakken. Dit zijn de PLG-Teams geworden (voorheen ECM-methode), met vijf overzichtelijke stappen: Stand-up, Exploreren, Condenseren, Maken en Retrospective. Deze stappen doorlopen we tijdens iedere PLG-bijeenkomst volgens vast ritme. Voor elke stap zetten we handige werkvormen in. De deelnemers bepalen zelf met elkaar welke onderwerp het meest relevant is om te behandelen tijdens een bijeenkomst.

Stand-up
Elke PLG-Team bijeenkomst start met een maximaal 15 minuten durende Stand-up. De deelnemers staan rond het bord met activiteiten (DOE-Bord) en vertellen wat ze hebben gedaan en welke hindernissen ze eventueel onderweg zijn tegengekomen.
Exploreren
In de exploratiefase verkennen de deelnemers met elkaar welke kennis aanwezig is in de groep. Wat weten we al over het onderwerp, welke ervaringen hebben we er mee? De werkvormen stimuleren dat mensen naar elkaar luisteren en elkaar aanvullen.
Condenseren
Bij het condenseren worden de belangrijkste elementen uit de exploratiefase benoemd en verdiept. Wat kunnen we concluderen uit de kennis en ervaring genoemd tijdens de exploratiefase? Wat is belangrijk? Welke conclusies kunnen we trekken?
Maken
Tijdens deze stap verwerken we opgedane inzichten tot zichtbare resultaten. Resultaten die direct kunnen worden ingezet of die we gebruiken om anderen te betrekken bij het onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan een lesplan, praatplaat of blog.
Retrospective
Bij de retrospectieve kijkt het team kort terug op de bijeenkomst. Wat ging er goed, wat ging minder goed en wat kan/moet beter? Daarbij gaat het meestal zowel over de inhoud als de samenwerking. Belangrijke verbeterpunten worden direct in acties omgezet.
 

Werkvormen

Voor elke stap kan je diverse werkvormen inzetten. Deze werkvormen zorgen voor een efficiente uitwisseling tussen de deelnemers en leiden tot zichtbare uitkomsten.  Zonder structuur geen resultaat.

De werkvormen die we hieronder beschrijven zijn een kleine selectie. Een goed startpunt voor de eerste sessies. Het icoontje geeft aan of ze het best bij Exploreren, Condenseren of Maken passen. 

Fish-bowl
De fish-bowl is een krachtige vorm waarbij mensen luisteren naar de uitwisseling tussen een kleine groep deelnemers.
Positieve ervaringen
Kijk terug naar een succeservaring, deel die met anderen en ontdek wat aan deze succeservaring ten grondslag lag.
Mindmap
Leg verbanden tussen de belangrijkste bevindingen die in de exploratiefase boven tafel zijn gekomen.
Golden Circle
Drie vragen staan centraal: why, how en what. En dit keer beginnen we niet met 'what' maar juist de 'why'.
Praatplaat
Maak een visuele plaat waarin de belangrijkste bevindingen van de bijeenkomst terugkomen.
Videoblog
Maak een filmpje van een paar minuten waarin deelnemers laten zien wat ze hebben ontdekt en willen delen.

Training en begeleiding

TRAININGEN

Wij organiseren trainingen voor PLG-begeleiders, bijvoorbeeld voor docenten die op hun eigen school een PLG gaan begeleiden.

BEGELEIDING VAN PLG'S

Zelf een PLG starten? Wij kunnen hierin ondersteunen onder meer door de verbinding te leggen met ervaren PLG-begeleiders.

INFORMATIEBIJEENKOMST

Wij kunnen invulling geven aan een informatiebijeenkomst over PLG's bij u op school of bij een conferentie.

GESPREK

Meer weten over de mogelijkheden? Wij komen graag een keer langs, neem gerust contact met ons op.

 

 

 

Over ons

Wij zijn samenwerkende onderwijsprofessionals die geloven in de kracht van samenwerken. We willen het uitwisselen van kennis en ervaring stimuleren op alle Nederlandse scholen, van basisschool tot universiteit. Wij zijn er van overtuigd

dat docenten veel van elkaar willen en kunnen leren, zeker als ze houvast meekrijgen om dit effectief te doen. Daarom ontwikkelden wij de aanpak voor PLG-Teams, doen we onderzoek en leiden we PLG-begeleiders op. 

Jasper Hardeman

Jasper Hardeman

Jasper Hardeman – Jasper is docent Natuurkunde op het Stanislascollege Dalton Delft. Naast docentschap heeft hij ervaring opgedaan op andere plaatsen binnen schoolorganisaties (o.a. schoolopleider, coach en MR lid). Buiten de eigen organisatie is hij betrokken geweest bij de Opleidingsschool Haaglanden en werkzaam als PLG leider (inductietrajecten en één rondom het professionele lerarenstatuut). Jasper is zowel doel- als mensgericht en zet zijn invoelend en analytisch vermogen in bij het doorgronden van uiteenlopende organisatie- en onderwijsvraagstukken.

‘In PLG’s werken aan de professionalisering van onderwijs en docenten, dat blijft mij boeien en inspireren. Als begeleider van PLG-Teams breng ik mensen en organisaties graag in beweging, bij voorkeur met een gezonde dosis enthousiasme, creativiteit en humor.’

Maarten Bruns

Maarten Bruns

Maarten Bruns – Maarten is PLG-ontwikkelaar, trainer en coach. Hij helpt scholen bij het opzetten en uitvoeren van professionele leergemeenschappen door docenten te trainen, de organisatie-inbedding te begeleiden en te zorgen voor het delen van PLG-ervaringen tussen scholen. Zijn ervaringen draagt hij bovendien graag uit tijdens workshops en symposia.

‘Langzamerhand is iedereen wel overtuigd van het nut van betere samenwerking tussen docenten in het onderwijs. Het lastige is om er ook echt invulling aan te geven. Hoe doe je het? Daarom hebben we de PLG-Teams ontwikkeld, een aanpak die houvast geeft in de praktische uitvoering. De onderwijsresultaten die ze opleveren en het plezier dat ze tijdens de bijeenkomsten uitstralen zijn voor mij de motiviatie om te streven naar PLG’s in elke onderwijsinstelling.’

Martin Bruggink

Martin Bruggink

Martin Bruggink – Martin is lerarenopleider bij de TU Delft. Hij begeleidt onder meer PLG’s met docenten-in-opleiding. De deelnemers wisselen uit over hun ervaringen op de (stage)school en werken gericht aan thema’s die voor hen relevant zijn. Martin heeft diverse PLG’s ondersteund over het begeleiden van startende leraren en geeft nu onder meer vorm aan een PLG over informatica-didactiek.

De docent is het meest bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Docenten willen graag werken aan de verbetering van hun onderwijs, maar dat is niet altijd makkelijk als je er alleen staat. PLG’s zijn een krachtige manier voor docenten om effectief samen te werken en direct hun eigen onderwijs te verbeteren. Daar werk ik graag aan mee.

Contact

  • info@plgonderwijs.nl
  • https://www.plgonderwijs.nl